Jim Crow Laws กฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวในดินแดนแห่งเสรีภาพ

Jim Crow Laws กฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวในดินแดนแห่งเสรีภาพ

สหรัฐอเมริกาแม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศเสรีที่ถือเป็นต้นแบบของเสรีภาพในเรื่องต่างๆ และยังมีการกําหนดลงไปอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยว่า พลเมืองชาวอเมริกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพในการพูด มี เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร มีเสรีภาพในการชุมนุม รวมถึงมีเสรีภาพในการร้องทุกข์ ข้อบัญญัติเหล่านี้ทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาดูคล้ายเป็นดินแดนในฝันของเสรีภาพที่ไม่มีที่ไหนในโลกเทียบได้ Continue reading Jim Crow Laws กฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวในดินแดนแห่งเสรีภาพ